Umowa o pracę - post-doc
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk Kórnik, Polska 3 marca 2021

Instytut Dendrologii jest wiodąca krajową placówką naukową, która zajmuje się szeroko pojętymi, interdyscyplinarnymi badaniami biologii drzew i krzewów na wszystkich poziomach ich organizacji.

Umowa o pracę - post-doc

  • Przedmiotem badań będą nasiona drzew charakteryzujące się różną tolerancją na utratę wody i które od wielu lat są materiałem modelowym do badań w Zakładzie Biologii Rozwoju: nasiona klonu zwyczajnego (Acer platanoides L.), klonu jaworu (Acer pseudoplatanus L.) oraz buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.).

 

  • Zadania dla Post-doc: Wybrany kandydat będzie zaangażowany w następujące zadania: identyfikację białek tioredoksyn w nasionach wybranych gatunków drzew w czasie dojrzewania i w nasionach dojrzałych, przechowywanych w warunkach optymalnych oraz w warunkach przyspieszonego starzenia i kiełkowania; analizy intensywności oddechowej nasion, w początkowej fazie tego zadania praca będzie wykonana przy współpracy z dr ElkeStröher (ARC Center of Excellence in Plant EnergyBiology, University of Western Australia); analizy interakcji białko-białko przy współpracy z prof. Karlem-Josefem Dietzem (Departament of Plant Biochemistry and Physiology, Bielefeld University – Niemcy) i wykonanie tego zadania będzie wiązało się z krótkoterminowym pobytem w tym ośrodku badawczym.

Wymagania

2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.      Bardzo dobra organizacja pracy;

*Zgodnie z wymogami NCN przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.

 


Oferujemy

1.      2.      3.      Nieograniczona możliwość naukowego rozwoju;


Wymagane dokumenty

1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk; 2. Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Instytucie wraz z fotografią; 3. Odpis dyplomu doktora lub kopia dyplomu potwierdzona za zgodność z oryginałem; 4. Autoreferat przedstawiający działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Kandydata wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągniecia twórcze;