Umowa o pracę - post-doc
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu M. Mochnackiego 10, Warszawa 12 października 2018

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest wiodącym w Polsce instytutem badawczym (kategoria A) oraz wysoko wyspecjalizowanym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania.

Umowa o pracę - post-doc

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizowała zadania badawcze projektu SONATA BIS nr 2016/22/E/NZ5/00470 pt. “Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego”. W ramach projektu post-doc będzie zobowiązany do wnikliwej analizy literatury oraz informacji dostępnych w bazach danych, przeprowadzania badań z zakresu sekwencjonowania nowej generacji (NGS), badań funkcjonalnych na modelu danio pręgowanego, analizy wyników badań oraz ich prezentacji, jak również przygotowywania publikacji naukowych.

Wymagania

1.    stopień naukowy doktora z dziedzin biologicznych, medycznych lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie z wyjątkami zawartymi w regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i nie później niż do dnia podpisania umowy o pracę w projekcie
2.    doświadczenie w pracy laboratoryjnej (genetyka i biologia molekularna), dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach na zwierzętach w szczególności na modelu danio pręgowanego (zebrafish)
3.    dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
4.    wysoka motywacja do pracy naukowej udokumentowana dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa, udział w wymianie naukowej z innymi instytucjami itp.)
5.    biegła znajomość języka angielskiego
6.    umiejętność prezentowania wyników badań
7.    sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
8.    komunikatywność i umiejętność pracy w zespole


Oferujemy

Konkurs na stanowisko post-doc

w ramach grantu NCN „Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego”

w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Projekt: „Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego”, grant NCN SONATA BIS 6

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Monika Ołdak

Stanowisko: pracownik badawczo-techniczny na stanowisku typu post-doc w pełnym wymiarze czasu pracy

Wynagrodzenie całkowite (brutto): 5 900 zł miesięcznie

Czas trwania zatrudnienia: 38 miesięcy

Termin składania zgłoszeń: do 05.11.2018

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od terminu składania zgłoszeń

Wybór kandydata zostanie dokonany przez powołaną przez Dyrektora IFPS komisję pod przewodnictwem kierownika projektu. O wynikach kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

Zatrudnienie na stanowisku post-doc uzależnione jest od spełnienia warunków dla osób zatrudnionych w projekcie NCN SONATA BIS 6, określonych w dokumencie „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki”, stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia konkursu SONATA BIS 6 (https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis6-15-06-2016).

 


Wymagane dokumenty

1. listu motywacyjnego, 2. życiorysu naukowego z wykazem publikacji i innych osiągnieć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, 3. kopii dyplomów potwierdzających uzyskanie wyższego wykształcenia i stopnia doktora nauk ewentualnie dokumentów potwierdzających, że stopień doktora nauk zostanie uzyskany do czasu podpisania umowy o pracę w projekcie 4. co najmniej jednej opinii opiekuna naukowego oraz danych kontaktowych przynajmniej dwóch pracowników naukowych mogących wystawić referencje, 5. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (załącznik nr 1) 6. oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych (załącznik nr 2)