Umowa o pracę - Podinspektor / Inspektor
Urząd Miasta Józefowa 05-420 Józefów, Polska 15 lutego 2018
Umowa o pracę - Podinspektor / Inspektor

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla właścicieli nieruchomości na realizację przedsięwzięć proekologicznych, w szczególności związanych z ograniczaniem niskiej emisji,
2) wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:
a) sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska oraz raportów z wykonania tego programu.
b) udostępnianie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacji o środowisku i jego ochronie,
c) popularyzacja problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
d) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością,
e) prowadzenie spraw dotyczących przychodów i wydatków środków pochodzących z opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska,
f) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na korzystanie ze środowiska.
3) wykonywanie zadań z zakresu leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody, a w szczególności;
a) wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów, w tym na usuwanie drzew i krzewów z pasa drogowego oraz naliczanie kar za samowolne działanie w tym zakresie,
b) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych oraz zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu,
c) czuwanie nad zapewnieniem warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji:
– zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
– przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
– umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących właścicielom nieruchomości wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, dot. przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
5) realizacja zadań związanych z gospodarka odpadami, a w szczególności:
a) gromadzenie i przechowywanie kopii decyzji związanych z gospodarką odpadami, wydawanych przez właściwy organ,
b) wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania ze wskazaniem sposobu wykonania tej decyzji.
6) wykonywanie zadań z zakresu ustawy Prawo wodne, a w szczególności:
a) naliczanie opłat za usługi wodne,
b) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub przywrócenie stanu wody na gruncie.
7) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań.
8) wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu.

Wymagania

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
3) wykształcenie wyższe, kierunek ochrona środowiska, inżynieria środowiska, administracja lub nauki przyrodnicze;
4) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6) staż pracy dla osób aplikujących na stanowisko inspektora – minimum 3 lata, w tym doświadczenie przy wykonywaniu zadań z zakresu ochrony środowiska.
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów wynikających z ustaw:
a) o samorządzie gminnym,
b) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
c) o ochronie przyrody,
d) Prawo ochrony środowiska
e) Kodeks postępowania administracyjnego,
f) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
g) o odpadach.
2) umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania problemów;
3) odpowiedzialność, komunikatywność, wysoka kultura osobista;
4) systematyczność, zaangażowanie, odporność na stres;
5) umiejętność sprawnego, samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań;
6) bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie sprawnego użytkowania systemu operacyjnego Microsoft, Windows XP i wyższe oraz pakietu biurowego MS Office (Word, Excel);
7) gotowość do podnoszenia kwalifikacji zdobywania nowych umiejętności.


Oferujemy

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat
  • Umowa na czas określony, na zastępstwo, przewidywany okres zastępstwa od 1 roku do 2 lat.
  • Wynagrodzenie zgodne z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty

http://jozefow.bip.eur.pl/public/?id=178091