Umowa o pracę - Podinspektor ds. urbanistycznych w Wydziale Planowania Przestrzennego
Urząd Miasta Otwocka Otwock, Polska 4 kwietnia 2018

Urząd Miasta Otwocka

Umowa o pracę - Podinspektor ds. urbanistycznych w Wydziale Planowania Przestrzennego
 •   wymiar czasu pracy: pełny etat
 • umowa na czas określony

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) opracowywanie analiz dotyczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
b) opracowywanie wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
c) obsługa merytoryczna procedury sporządzania i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
d) wykonywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,
e) przygotowywanie wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych i realizacyjnych,
f) przygotowywanie części merytorycznej specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych na wykonywanie miejscowych planów,
g) obsługa merytoryczna i formalna poszczególnych etapów projektów planów oraz elaboratu planu po jego zatwierdzeniu,

 • zbieranie wniosków oraz przeprowadzanie procesów opiniowania i uzgodnień z uprawnionymi jednostkami i instytucjami,
 • obsługa procesu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu,
 • przygotowywanie projektów zawiadomień i zarządzeń prezydenta oraz projektów uchwał rady miasta,
 • sprawdzanie kompletności dokumentacji planów, ich odbiór i archiwizacja oraz przekazywanie uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wojewodzie, celem stwierdzenia zgodności z prawem i opublikowania w Dzienniku Urzędowym,
  h) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych dla terenów gmin sąsiednich,
  i) opracowywanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  j) prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków,
  k) inne polecenia zlecone przez Prezydenta Miasta, Wiceprezydenta Miasta, Sekretarza Miasta i Naczelnika Wydziału, o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem pracy.

Wymagania

I. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie, poza obywatelami polskimi o zatrudnienie mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe I lub II stopnia o profilu: urbanistyka, architektura, zagospodarowanie przestrzenne,
e) znajomość aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym szczególnie – zakresu opracowań planistycznych oraz procedur ich uchwalania (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
f) Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym,
g) obsługa komputera w zakresie Ms Office (Word, Excel).

II. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego mile widziane,
b) staż pracy mile widziany,
c) predyspozycje osobowościowe: obowiązkowość, systematyczność, samodzielność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
d) znajomość programów qgis, arcgis mile widziana.


Oferujemy

Praca w jednostce samorządu terytorialnego.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Otwocka w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć:
– osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku ( budynek „B”, pokój nr 1),
– pocztą na adres: Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock (decyduje data stempla pocztowego),
– pocztą elektroniczną na adres: umotwock@otwock.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego,
– poprzez platformę e PUAP w przypadku posiadania profilu zaufanego.
z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. urbanistycznych w Wydziale Planowania Przestrzennego w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.otwock.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r. poz. 1182, ze zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia w przypadku, kiedy żaden z kandydatów na ww. stanowisko nie spełni określonych wymagań.
Prezydent MiastaOtwock


Wymagane dokumenty

kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys – curriculum vitae, kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy mile widziany, kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie, oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje.