Umowa o pracę - od referenta do głównego specjalisty w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta
Urząd Miasta Milanówka Milanówek, Polska 1 lipca 2019

Urząd Miasta Milanówka,

Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta

Umowa o pracę - od referenta do głównego specjalisty w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • Przygotowanie  i  przeprowadzanie  procedur  uchwalenia  studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania   przestrzennego   oraz   jego   zmian,   w   zakresie   formalno-prawnym,   merytorycznym i terminowym;
 • Przygotowanie  i  przeprowadzanie  procedur  uchwalenia  miejscowych  planów  zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian, w zakresie formalno-prawnym, merytorycznym i terminowym;
 • Udział  w  pracach  projektowych  nad  gminnymi  dokumentami  planistycznymi  (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego);
 • Przygotowanie  i  przeprowadzanie  procedury  związanej  z  uchwaleniem zasad  i  warunków  sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
 • Przygotowywanie  i  wydawanie  wypisów  i  wyrysów  ze  studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania   przestrzennego   oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  lub wydawanie zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • Przygotowywanie i  wydawanie  zaświadczeń o  położeniu  działki  na  terenie  zdegradowanym  oraz na obszarze rewitalizacji, lub na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
 • Dokonywanie  oceny  aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  lub  w  przypadku  zlecenia  tych  prac podmiotowi  zewnętrznemu  przygotowywanie  i  prowadzenie  procedury,  w  zakresie  formalno-prawnym, merytorycznym i terminowym: dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
 • dokonywanie  oceny  postępów  w  opracowywaniu  miejscowych  planów  zagospodarowania przestrzennego
 • opracowywanie  wieloletnich  programów  sporządzania  miejscowych  planów  zagospodarowania przestrzennego  w  nawiązaniu  do  ustaleń  studium,  z  uwzględnieniem  decyzji  zamieszczonych w rejestrach: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy
 • okresowe przekazywanie wyników analiz radzie gminy (po uzyskaniu opinii komisji urbanistyczno -architektonicznej)
 • przygotowywanie uchwały rady gminy w sprawie oceny aktualności studium i planów miejscowych;
 • Przygotowywanie  projektów uchwał Rady  Miasta  wraz  z  uzasadnieniem  oraz  wymaganymi  ustawowo załącznikami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • Prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian;
 • Gromadzenie  materiałów  związanych  z  miejscowymi  planami  zagospodarowania  przestrzennego  oraz przechowywanie oryginałów tych dokumentów;
 • Zapewnienie warunków działania oraz współpraca z komisją urbanistyczno-architektoniczną;
 • Formułowanie wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
 • Formułowanie wniosków oraz przygotowywanie opinii do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich;
 • Opiniowanie miejscowych planów gmin sąsiednich w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
 • Wydawanie  zaświadczeń  o  zgodności zamierzonego  sposobu  użytkowania  obiektu  budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • Współpraca  z  innymi  referatami  w  zakresie  realizacji  inwestycji  gminnych,  w  części  dotyczącej planowania przestrzennego;
 • Przygotowywanie  pod  kątem  merytorycznym  materiałów  będących  podstawą  do  opracowywania wszelkiego  rodzaju  strategii,  polityk  i  programów  z  zakresu  planowania  i  zagospodarowania przestrzennego;
 • Wykonywanie  zadań  związanych  z  wieloletnią  prognozą  finansową  w  zakresie  środków  przypisanych do zadań;
 • Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu w zakresie środków przypisanych do zadań;
 • Przygotowywanie merytoryczne zamówień publicznych zgodnie z kompetencjami;
 • Przygotowywanie oraz przekazywanie dokumentów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Biuletynu Miasta Milanówka zgodnie z kompetencjami;
 • Opracowywanie  projektów  odpowiedzi  na  wnioski  o  udostępnienie  informacji  publicznej  zgodnie z kompetencjami;
 • Przygotowywanie informacji i materiałów niezbędnych do odpowiedzi Burmistrza na interpelację radnych
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków z zakresu architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego;
 • Przygotowywanie  projektów  dokumentów,  informacji  i  danych  dla  Burmistrza  Miasta  i  Rady  Miasta w zakresie zadań;
 • Przygotowywanie  danych  i  informacji  niezbędnych  do  wypełnienia  raportów  i  sprawozdań  z  zakresu statystki publicznej, zgodnie z kompetencjami;
 • Wykonywanie czynności związanych z kontrolami (NIK, RIO, komisja rewizyjna) oraz audytami;
 • Prowadzenie spraw związanych z konkursami związanymi z przedmiotem funkcjonowania referatu;
 • Udział  w  posiedzeniach  stałych  komisji  i  sesjach  Rady  Miasta, w   zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 • Udzielanie  merytorycznych  odpowiedzi  i  wyjaśnień  osobom  zainteresowanym  z  zakresu  planowania przestrzennego oraz prowadzonych postępowań administracyjnych.

Wymagania

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak  skazania  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  umyślne  przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach urbanistyka, architektura lub gospodarka przestrzenna (włącznie ze studentami, którzy legitymują się ukończonym absolutorium),
 • znajomość  ustaw  w  szczególności: ustawy  o  pracownikach  samorządowych,  ustawy  o  samorządzie gminnym,  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego  wraz  z  aktami  wykonawczymi,    ustawy o   planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym   wraz   z   aktami   wykonawczymi, ustawy prawo budowlane, ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu  cywilnego  w  części  dotyczącej  umów,  ustawy  prawo  wodne,  ustawy  o  ochronie  przyrody, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • biegła obsługa komputera w zakresie MS Office
 • umiejętności planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność szybkiego, wydajnego i efektywnego realizowania powierzonych zadań;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office

Wymaganie dodatkowe:

 •  znajomość programów CAD, GIS (np. QGIS, ArcGIS) oraz do obróbki graficznej (np. GIMP),
 • uprawnienia urbanistyczne,
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, terminowość,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

 

Termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45,  lub pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek z dopiskiem: „OFERTA NR 40/2019” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 12 lipca 2019 r.  do godz. 15.00

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: https://milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/urzad-miasta/oferty-pracy/w-urzedzie-miasta-milanowka/12468-ogloszenie-nr-40-2019-od-referenta-do-glownego-specjalisty-w-referacie-planowania-przestrzennego-i-estetyki-miasta


Oferujemy

Zatrudnienie planowane: Od  lipca 2019 r., w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony 6 miesięcy, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub umowy na czas nieokreślony.


Wymagane dokumenty

CV lub kwestionariusz osobowy, list motywacyjny *; kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe; kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji; oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, [w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – ksero dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, zgodnie z przepisami o służbie cywilnej; podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, w tym na publikację danych osobowych (imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania) w Biuletynie Informacji Publicznej po przeprowadzonej procedurze naboru, w informacji o wynikach naboru*. * druki kwestionariusza i oświadczeń są do pobrania na stronie https://milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/urzad-miasta/oferty-pracy/w-urzedzie-miasta-milanowka/12468-ogloszenie-nr-40-2019-od-referenta-do-glownego-specjalisty-w-referacie-planowania-przestrzennego-i-estetyki-miasta