Umowa o pracę - Młodszy/Specjalista/Główny specjalista ds informatycznych
Centrum Projektów Polska Cyfrowa Spokojna 13 a, Warszawa, Polska 21 września 2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Umowa o pracę - Młodszy/Specjalista/Główny specjalista ds informatycznych

Główne obowiązki:

 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z eskalacją incydentów oraz awarii informatycznych;

 • Implementacja zmian do środowiska sieciowego i serwerowego;

 • Administracja urządzeniami sieciowymi i serwerami Windows;

 • Utrzymanie ciągłości pracy systemów informatycznych;

 • Wsparcie merytoryczne z obsługi systemów dla użytkowników;

 • Tworzenie dokumentacji.

Wymagania

Wymagania pożądane:

 • Umiejętność identyfikacji i rozwiązywania technicznych problemów,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • zdolność do szybkiego uczenia i przyswajania nowych technologii,
 • zdolności manualne,
 • dokładność i systematyczność,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.)”;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

 

Termin składania dokumentów: 4 października 2017r.

 

Miejsce składania dokumentów: drogą elektroniczną na adres: jakub.zawierucha@cppc.gov.pl lub w wersji papierowej na adres Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Spokojna 13 A

01-044 Warszawa

z dopiskiem w temacie: „Oferta pracy 50/2017/BIT” – Jakub Zawierucha do rąk własnych

Inne informacje:

 • w ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e – mail;
 • forma zatrudnienia umowa: o pracę na czas określony;
 • po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia;
 • metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru:

 

  • weryfikacja formalna ofert (do następnego etapu zaproszeni zostaną wybrani kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne),
  • sprawdzian wiedzy/umiejętności (fakultatywnie),
  • rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowo);

 

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty,
  a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą – data stempla pocztowego);
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.

 

 


Oferujemy

Umowa o pracę


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, inne dok. potwierdzajace wykształcenie, doświadczenie