Umowa o pracę - Młodszy specjalista/Specjalista/Starszy specjalista w Wydziale Finansów
CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA Spokojna 13A, Warszawa, Polska 3 stycznia 2018

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

www.cppc.gov.pl

Umowa o pracę - Młodszy specjalista/Specjalista/Starszy specjalista w Wydziale Finansów

Główne obowiązki:

 • sporządzanie Deklaracji wydatków w POPC oraz monitorowanie poziomu certyfikacji;
 • pozyskiwanie danych niezbędnych do ujęcia w deklaracji wydatków IP, ich weryfikacja i przekazywanie deklaracji do IZ;
 • współpraca z Departamentem Systemowym w zakresie monitorowania poziomu osiągniętej certyfikacji, w tym monitorowania realizacji zasady n+3;
 • współudział w pracach dotyczących planowania wydatków budżetowych CPPC na płatności dla beneficjentów POPC;
 • bieżący monitoring realizacji planu finansowego w części dotyczącej wydatków na realizację projektów POPC;
 • poprawne i terminowe planowanie środków do budżetu na projekty realizowane w ramach programów realizowanych przez CPPC, w tym w zakresie budżetu zadaniowego;
 • przyjmowanie i weryfikacja zabezpieczeń do umów o dofinansowanie.

Wymagania

Wymagane niezbędne kwalifikacje:

Młodszy specjalista

 • wykształcenie – wyższe lub w trakcie studiów;
 • staż pracy/doświadczenie zawodowe: co najmniej 12 miesięcy.

Specjalista

 • wykształcenie – wyższe;
 • staż pracy/doświadczenie zawodowe: co najmniej 12 miesięcy, w tym minimum 10 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie głównych obowiązków.  

Starszy Specjalista

 • wykształcenie – wyższe;
 • staż pracy/doświadczenie zawodowe: co najmniej 24 miesięcy, w tym minimum 24 miesiące doświadczenia zawodowego w zakresie głównych obowiązków

Wymagane umiejętności:

 • przynajmniej podstawowa znajomość procedur związanych z wdrażaniem programów rozwoju regionalnego współfinansowanych ze środków Funduszy strukturalnych UE;
 • biegłość w obsłudze programów biurowych MS Office, w szczególności programu Excel;
 • umiejętność analizy danych;
 • systematyczność, dokładność, terminowość, rzetelność, skrupulatność.

Pożądane umiejętności:

 • doświadczenie w obszarze przygotowywania poświadczeń/deklaracji wydatków;
 • znajomość systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • doświadczenie we wprowadzaniu/weryfikacji danych wprowadzonych do systemów informatycznych;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność poprawnego redagowania pism;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • otwartość na zmiany, zdolność szybkiego uczenia się.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.)”;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.  

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.


Oferujemy

 • Umowa o pracę na zastępstwo – ok 10 miesięcy
 • Elastyczny czas pracy
 • Nowoczesne biuro
 • Dogodna lokalizacja

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, świadectwa pracy