Umowa o pracę - Kierownik Ambulatorium
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” Paluch 2, Warszawa, Polska 20 września 2017

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie jest jednostką budżetową m.st. Warszawy.

Nasza misja: Chronimy bezdomne zwierzęta, Stwarzamy im druga szansę. Wiemy że czują.

Przedmiot działalności:

 • Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia opieki bezdomnym psom i kotom z terenu m.st. Warszawy; – Prowadzenie działań zmierzających do odszukania właścicieli oraz pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;- Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt adoptowanych ze Schroniska
 • Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska w celu ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych;
 • Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, głównie wścieklizny wśród zwierząt przebywających w Schronisku;
Umowa o pracę - Kierownik Ambulatorium

 

 • prowadzenie lecznicy dla zwierząt w Schronisku
 • organizowanie opieki lekarsko – weterynaryjnej i leczenia zwierząt przebywających w Schronisku, w tym całodobowego dyżuru lekarskiego
 • planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy lekarzy weterynarii i techników zatrudnionych w ambulatorium i jego oddziałach. Rozliczanie czasu pracy podległego personelu
 • kierowanie działalnością ambulatorium zakładowego, w tym planowanie zabiegów profilaktycznych, chirurgicznych, badań, szczepień, konsultacji zewnętrznych
 • organizowanie zaopatrzenia lecznicy w: leki, narzędzia, wyposażenie, materiały medyczne i opatrunkowe, środki do dezynfekcji i utrzymania czystości, itd.
 • weryfikacja poprawności pracy ambulatorium i zespołu lekarskiego, kontrola i analiza przyczyn nieprawidłowości występujących w ambulatorium, poszukiwanie rozwiązań zapewniających optymalne wykorzystanie możliwości Schroniska w zakresie opieki lekarsko – weterynaryjnej i leczenia zwierząt
 • współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie utrzymania dobrostanu zwierząt
 • współpraca z Biurem Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy i z innymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz jednostkami zewnętrznymi w zakresie powierzonych zadań
 • współpraca z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej SGGW i specjalistami zewnętrznymi w zakresie utrzymania właściwego stanu zdrowia zwierząt
 • współpraca z sekcją bytową, biurem przyjęć i adopcji zwierząt oraz wolontariuszami w zakresie zdrowia zwierząt
 • przygotowywanie informacji, raportów i sprawozdań z zakresu działalności lekarsko – weterynaryjnej w Schronisku
 • inne obowiązki wynikające z powierzonego stanowiska

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) [1]
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie wyższe w zakresie weterynarii oraz prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • staż pracy: co najmniej 5 letni staż pracy w tym co najmniej 2 lata na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem,
 • znajomość przepisów ustaw oraz aktów wykonawczych:
  • ustawy o ochronie zwierząt,
  • ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych,
  • ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt,
  • ustawy Prawo farmaceutyczne,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy o ochronie danych osobowych,
  • ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczególnych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt,
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji,
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na stanowisku,
 • znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku,
 • 10 -letnie doświadczenie w zawodzie lekarza weterynarii, w tym w pracy z małymi zwierzętami: psy, koty (praca zawodowa, prywatna praktyka),
 • specjalizacja w zakresie chorób psów i kotów,
 • 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem (praca zawodowa, prywatna praktyka),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów i problemów, odporność na stres, rzetelność, zaangażowanie, dyspozycyjność, komunikatywność, zorientowanie na osiągnięcie celu, kultura osobista.

Oferujemy

Praca w budynku administracyjnym Schroniska, ambulatorium i gabinetach weterynaryjnych oraz poza nimi. Kontakt ze zwierzętami.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane z: bezpośrednim kontaktem ze zwierzętami, obsługą komputera, przemieszczaniem się wewnątrz budynku administracyjnego, w ambulatorium i jego oddziałach oraz po terenie Schroniska o powierzchni ok. 2,5 ha, rozmowami telefonicznymi, organizowaniem opieki lekarsko – weterynaryjnej, koordynowaniem pracy ponad 10-osobowego zespołu ambulatorium.


Wymagane dokumenty

curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny, kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz wymagane doświadczenie, oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – podpisane własnoręcznie, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie, oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane własnoręcznie, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” – podpisaną własnoręcznie.