Umowa o pracę - Inspektor / Podinspektor
Urząd Miasta Józefowa 05-420 Józefów, Polska 14 lutego 2018

Informacje o naborze na stronie: http://jozefow.bip.eur.pl/public/?id=177822

Informacje o pracodawcy na stronie: http://www.jozefow.pl/page/1,strona-glowna.html

Umowa o pracę - Inspektor / Podinspektor

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowanie, kompleksowa realizacja i koordynacja projektów inwestycyjnych przydzielanych do realizacji przez Kierownika Referatu, w tym:
  a) analiza możliwości i efektywności wariantów wykonania,
  b) analiza możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania,
  c) koordynacja procesów pozyskania zewnętrznego dofinansowania,
  d) pozyskiwanie decyzji, pozwoleń, uzgodnień, warunków, promes,
  e) przygotowanie lub przeprowadzanie niezbędnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  f) realizacja kontraktów na usługi, dostawy i roboty budowlane, w tym weryfikacja prawidłowości ich wykonania,
  g) współpraca z wykonawcami, dostawcami i usługobiorcami,
  h) udział w odbiorach i rozruchach,
  i) przygotowanie raportów, zestawień, analiz i innej dokumentacji wymaganej do rozliczenia projektów,
 •  wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Referatu.

Wymagania

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
3) niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) wykształcenie wyższe techniczne, kierunek: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura lub pokrewne;
6) staż pracy dla osób aplikujących na stanowisko inspektora – minimum 3 lata (umowa o pracę lub umowa zlecenia), w tym doświadczenie w przygotowaniu, projektowaniu, realizacji i nadzorowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów wynikających z ustaw:
a) o samorządzie gminnym,
b) Prawo budowlane,
c) Prawo zamówień publicznych,
d) Kodeks postępowania administracyjnego,
2) samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
3) umiejętność sprawnego, samodzielnego pozyskiwania informacji, niezbędnych do wykonywania zadań,
4) kreatywność, inicjatywa, odpowiedzialność,
5) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
6) konsekwencja i precyzja w wykonywaniu powierzonych zadań,
7) systematyczność
8) zapał i optymizm;
9) wysoka kultura osobista
10) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
11) znajomość minimum oprogramowania biurowego,
12) prawo jazdy


Oferujemy

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Miasta, Referat Realizacji Projektów, praca biurowa
2) stanowisko pracy: podinspektor lub inspektor (w zależności od stażu pracy)
3) czas pracy: pełny etat


Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny; 2) życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej; 3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 4) kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie o zatrudnieniu; 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem; 6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; 8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych; 9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 10) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy).