Umowa o pracę - INSPEKTOR DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I GEODEZJI
URZĄD GMINY WIELISZEW Urząd Gminy Wieliszew, Modlińska, Wieliszew, Polska 26 lutego 2021

URZĄD GMINY WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 105-135 WIELISZEW

Umowa o pracę - INSPEKTOR DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I GEODEZJI

1. prowadzenie procedur administracyjnych i formalno- prawnych związanych z opracowaniem i uchwaleniem m.p.z.p. oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

2. wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w m.p.z.p. gminy,

3. prowadzenie rejestrów planów miejscowych,

4. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych o ustaleniu opłaty planistycznej,

5. przygotowanie wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

6. udzielanie zamówień publicznych w zakresie: opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

7. realizacja i koordynacja spraw w zakresie planowania, ustalania, przeznaczania o zasad zagospodarowania przestrzennego terenu,

8. terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości,

9. pomoc dla inwestorów w zakresie porad i informacji dotyczących procedur zmierzających do wydania decyzji administracyjnych dotyczących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz budowlanym,

10. przygotowywanie informacji o prowadzonych strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko GDOŚ

Wymagania

  • Umiejętność obsługi oprogramowań: EWMAPA, EWOPIS.

Oferujemy

  • oferujemy umowę o pracę na czas zastępstwa.
  • możliwość rozwoju i zdobycia cennego doświadczenia,
    miłą atmosferę pracy i kulturę pracy opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku,

Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny, 2) curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 3) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgod¬ność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 4) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgod¬ność z oryginałem) potwierdzających staż pracy, 5) podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim lub kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego), 6) podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, 7) podpisane oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobo¬wiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo¬wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy, 8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wójta Gminy Wieliszew, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wieliszew – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), 9) kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku, 10) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia na danym stanowisku pracy, 11) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.