Umowa o pracę - INSPEKTOR DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I GEODEZJI
URZĄD GMINY WIELISZEW Wieliszew, Polska 7 kwietnia 2021

Urząd Gminy Wieliszew

05-135 Wieliszew

ul. Modlińska 1

 

Umowa o pracę - INSPEKTOR DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I GEODEZJI

1.    związanych z opracowaniem
i uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów
uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

2. wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeńo przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oraz studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

3. prowadzenie rejestrów planów miejscowych,

4. prowadzenie postępowańi wydawanie decyzji administracyjnych o ustaleniu opłaty planistycznej,

5. przygotowanie wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

6.udzielanie zamówieńpublicznych w zakresie: opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowańspecjalistycznych na potrzeby planowania przestrzennego,

7.realizacja i koordynacja spraw w zakresie planowania, ustalania, przeznaczenia i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu,

 

Wymagania

https://bip.wieliszew.pl/urzad,a,20614,ogloszenie-wojta-gminy-wieliszew-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-na-inspektora-ds-gospodark.html


Oferujemy

Pracę umowę o pracę


Wymagane dokumenty

cv, list, oświadczenia