Umowa o pracę - Inspektor bhp/specjalista bhp
Inspektor bhp/specjalista bhp Nowoursynowska 166, Warszawa, Polska 2 sierpnia 2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko inspektor bhp/specjalista bhp

Miejsce pracy:
SGGW W Warszawie –Inspektorat BHP
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Umowa o pracę - Inspektor bhp/specjalista bhp
 • monitorowanie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad z zakresu BHP,
 • przeprowadzanie postępowań powypadkowych oraz nadzór nad dokumentacją zakresu BHP,
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami, udział w tworzeniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji z zakresu BHP,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu BHP,
 • współpraca z powiązanymi instytucjami zewnętrznymi,
 • udział w odbiorach technicznych obiektów, maszyn i urządzeń pod kontem BHP,
 • przeprowadzanie analiz i udział w ocenie ryzyka na stanowiskach pracy oraz ich aktualizacja.

Wymagania

 • 1-3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku,
 • wykształcenie wyższe – kierunek/specjalność z zakresu BHP,
 • bardzo dobra znajomość przepisów i zasad BHP oraz prawa pracy,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • kreatywność,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej konwersacji,
 • min. dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres.

Oferujemy

Zatrudnienie na pełny etat, na czas określony (z możliwością przedłużenia).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego oraz kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, do dnia 18.08.2018 r. na adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Osobowych
ul. Nowoursynowska 166
02-776 Warszawa
z dopiskiem „ Rekrutacja – BHP”, albo w formie elektronicznej na adres e-mail: dso@sggw.pl
(z określeniem tematu wiadomości: „Rekrutacja – BHP” )

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.