Umowa o pracę - Główny specjalista ds. opracowania modeli w Departamencie Analiz i Strategii
Ministerstwo Zdrowia, Departament Analiz i Strategii Długa 5, Warszawa, Polska 14 kwietnia 2017

Departament Analiz i Strategii analizuje działania strategiczne w zakresie kompetencji ministra zdrowia, w szczególności dotyczące optymalizacji środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Bierze aktywny udział w rozwijaniu działalności informacyjnej niezbędnej do bieżących działań zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z ochroną zdrowia. Tworzy i obsługuje narzędzia analityczne umożliwiające ocenę kluczowych procesów, w tym skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej w różnych perspektywach czasowych. Przygotowuje istotne z punktu widzenia strategicznego oraz zgodności z działalnością Unii Europejskiej mapy potrzeb zdrowotnych, które są istotnym narzędziem strategicznym, opartym na dokładnej analizie dostępnych danych oraz wiedzy ekspertów.

Umowa o pracę - Główny specjalista ds. opracowania modeli w Departamencie Analiz i Strategii

TUTAJ

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja prac grupy roboczej projektu unijnego „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”,
 • koordynacja prac w zakresie konsultacji z ekspertami i przedstawicielami środowiska medycznego w Polsce,
 • tworzenie modeli deskryptywnych w wybranej grupie chorób,
 • wykonywanie analiz w zakresie systemu opieki zdrowotnej (analizy czynników istotnych dla systemu, zachorowalności, chorobowości, świadczeń opieki zdrowotnej),
 • tworzenie modeli prognostycznych,
 • określanie zakresu informacji oraz danych (ze szczególnym uwzględnieniem danych epidemiologicznych i ekonomicznych) służących opracowaniu i modyfikacji narzędzi analitycznych,
 • tworzenie analiz międzynarodowych wytycznych i dobrych praktyk w zakresie systemu opieki zdrowotnej.

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Departament Analiz i Strategii mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 5 na II piętrze; nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w zakresie wykonywanych zadań,
 • umiejętność pracy z dużymi bazami danych i hurtowniami danych,
 • znajomość statystyki i ekonometrii,
 • znajomość programów do analizy statystycznej i modelowania (SAS, R),
 • znajomość SQL,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy koncepcyjnej.

wymagania dodatkowe:

 • co najmniej 3 miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze analiz ilościowych w sektorze ochrony zdrowia,
 • doświadczenie w tworzeniu modeli prognostycznych,
 • doświadczenie w koordynowaniu prac projektowych,
 • doświadczenie w kierowaniu pracami zespołu ekspertów,
 • znajomość teorii ekonomii z zakresu ochrony zdrowia,
 • umiejętność tworzenia bibliotek dynamicznych rozwiązujących czasochłonne problemy numeryczne w językach niskiego poziomu (C, C++).

Oferujemy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd ; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia  26.04.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,  Biuro Kadr,

Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista ds. opracowania modeli w Departamencie Analiz i Strategii – poz. 1839

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty  z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

ZATRUDNIENIE PRZEWIDZIANE JEST NA CZAS TRWANIA PROJEKTU UNIJNEGO (3 lata: 2016-2018) „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Departamencie Analiz i Strategii (22) 860 11 05,
 • w Biurze Kadr (22) 63 49 276.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.


Wymagane dokumenty

j.w.