Umowa o pracę - Główny specjalista ds. analiz podmiotów leczniczych na podstawie dużych zbiorów danych w Wydziale Wdrażania Projektu Systemowego w Departamencie Analiz i Strategii
Ministerstwo Zdrowia, Departament Analiz i Strategii Długa 5, Warszawa, Polska 30 lipca 2018

Departament Analiz i Strategii analizuje działania strategiczne w zakresie kompetencji ministra zdrowia, w szczególności dotyczące optymalizacji środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Bierze aktywny udział w rozwijaniu działalności informacyjnej niezbędnej do bieżących działań zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z ochroną zdrowia. Tworzy i obsługuje narzędzia analityczne umożliwiające ocenę kluczowych procesów, w tym skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej w różnych perspektywach czasowych. Przygotowuje istotne z punktu widzenia strategicznego oraz zgodności z działalnością Unii Europejskiej mapy potrzeb zdrowotnych, które są istotnym narzędziem strategicznym, opartym na dokładnej analizie dostępnych danych oraz wiedzy ekspertów.

Umowa o pracę - Główny specjalista ds. analiz podmiotów leczniczych na podstawie dużych zbiorów danych w Wydziale Wdrażania Projektu Systemowego w Departamencie Analiz i Strategii

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Przygotowywanie narzędzi analitycznych w celu tworzenia zestawień dla podmiotów leczniczych, w tym rozbudowywanie pakietu dostępnych funkcji dedykowanych tworzeniu raportów oraz optymalizacji procesu automatycznego generowania raportów.
  • Synteza informacji na temat wytycznych, analiz, raportów dotyczących sposobu funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz informacji dotyczących wskaźników.
  • Tworzenie rekomendacji zestawu zmiennych opisujących funkcjonowanie podmiotu leczniczego dostosowanych do zakresu danych umożliwiających analizę i wnioskowanie o działalności podmiotu leczniczych na podstawie przeprowadzonych analiz, jak również przeprowadzania analizy porównawczej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
  • Wykonywanie graficznych prezentacji danych i analiz w celu opisu funkcjonowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą będącego częścią mapy potrzeb zdrowotnych.
  • Tworzenie rekomendacji w zakresie wykorzystywania analizach danych z innych źródeł istotnych z punktu widzenia funkcjonowania pojedynczego podmiotu (zachorowalność, chorobowość, zmiany demograficzne).
  • Weryfikacja kodów w R tworzonych przez innych pracowników Departamentu.
  • Tworzenie propozycji sposobów prezentacji informacji (wskaźników, dane jednostkowe).
  • Tworzenie zestawień i statystyk w celu opisania funkcjonowania podmiotu leczniczego będącego częścią mapy potrzeb zdrowotnych.

Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:
•     wykształcenie wyższe,
•     1 rok doświadczenia zawodowego,
•     bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
•     znajomość statystyki i ekonometrii,
•     umiejętność pracy z dużymi bazami danych i hurtowniami danych,
•     znajomość programów do analizy statystycznej i modelowania (SAS, R),
•     znajomość SQL,
•     umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy koncepcyjnej,
•     bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

wymagania dodatkowe:
•    6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ekonomii, modelowania ekonomicznego lub analiz statystycznych w sektorze publicznym lub prywatny, lub w badaniach naukowych,
•    znajomość ekonomii z zakresu ochrony zdrowia,
•    umiejętność tworzenia bibliotek dynamicznych rozwiązujących czasochłonne problemy numeryczne w językach niskiego poziomu (C, C++).


Oferujemy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•     życiorys i list motywacyjny,
•     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
•     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
•     oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
•     kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
•     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
•     kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
•     kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 06.08.2018 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa
z dopiskiem: „główny specjalista ds. analiz podmiotów leczniczych na podstawie dużych zbiorów danych w Wydziale Wdrażania Projektu Systemowego w Departamencie Analiz
i Strategii – poz. 1977”

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
•    Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15.
•    Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mz.gov.pl.
•    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
•    Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej
•    Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
•    Uprawnienia:
o    prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podanych powyżej,
o    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
•    Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast.. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o ustawy o służbie cywilnej w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
•    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ; nie będą też profilowane.

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.
Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

ZATRUDNIENIE PRZEWIDZIANE JEST NA CZAS TRWANIA PROJEKTU UNIJNEGO (2016-2019) „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 521.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/zdrowie/glowny-specjalista-ds-analiz-podmiotow-leczniczych-na-podstawie-duzych-zbiorow-danych-w-wydziale-wdrazania-projektu-systemowego-w-departamencie-analiz-i-strategii


Wymagane dokumenty

j.w.