Umowa o pracę - Główny specjalista ds. analiz ilościowych i tworzenia modeli ekonomicznych na Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Analitycznych w Departamencie Analiz i Strategii
Ministerstwo Zdrowia, Departament Analiz i Strategii Warszawa, Polska 6 marca 2018

Departament Analiz i Strategii analizuje działania strategiczne w zakresie kompetencji ministra zdrowia, w szczególności dotyczące optymalizacji środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Bierze aktywny udział w rozwijaniu działalności informacyjnej niezbędnej do bieżących działań zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z ochroną zdrowia. Tworzy i obsługuje narzędzia analityczne umożliwiające ocenę kluczowych procesów, w tym skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej w różnych perspektywach czasowych. Przygotowuje istotne z punktu widzenia strategicznego oraz zgodności z działalnością Unii Europejskiej mapy potrzeb zdrowotnych, które są istotnym narzędziem strategicznym, opartym na dokładnej analizie dostępnych danych oraz wiedzy ekspertów.

Umowa o pracę - Główny specjalista ds. analiz ilościowych i tworzenia modeli ekonomicznych na Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Analitycznych w Departamencie Analiz i Strategii

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pozyskiwanie i gromadzenie informacji oraz danych (ze szczególnym uwzględnieniem danych ekonomicznych) służących opracowaniu i modyfikacji narzędzi analitycznych, w tym modeli ekonomicznych (ekonometrycznych, statystycznych).
 • Praca z bazami i hurtowniami danych oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przetwarzania pozyskanych danych.
 • Przygotowywanie analiz, diagnoz i ocen w ramach opracowywanych przez Ministerstwo Zdrowia dokumentów programowych, strategii i programów.
 • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi oraz instytucjami badawczymi oraz placówkami naukowymi.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia w celu określenia kształtu interwencji regulacyjnej o charakterze strategicznym i zwiększenia jakości informacji o skutkach społeczno-ekonomicznych.
 • Tworzenie nowych oraz dostosowywanie istniejących narzędzi analitycznych, tworzenie modeli ekonomicznych w ochronie zdrowia oraz współpraca z ekspertami przy określaniu warunków brzegowych.
 • Określanie potrzeb oraz przygotowywanie propozycji działań w celu realizacji polityki istotnych z punktu widzenia długofalowego rozwoju kraju w zakresie ochrony zdrowia.
 • Ocena wybranych dokumentów (w tym regulacyjnych) w zakresie wymagającym analizy ilościowej lub wykorzystania modeli ekonomicznych.

Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub na kierunku: informatyka i ekonometria lub finanse i rachunkowość lub matematyka lub fizyka lub metody ilościowe w ekonomii,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analiz ilościowych w sektorze publicznym lub prywatnym lub w badaniach naukowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w zakresie wykonywanych zadań,
 • znajomość statystki i ekonometrii,
 • znajomość programów do analizy statystycznej i modelowania (SAS, R),
 • znajomość SQL,
 • umiejętność pracy z dużymi bazami danych i hurtowniami danych,
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

wymagania dodatkowe:

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze analiz ilościowych w sektorze ochrony zdrowia,
 • wiedza z zakresu organizacji ochrony zdrowia.

Oferujemy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 13.03.2018 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,

Miodowa 15, 00–952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista ds. analiz ilościowych i tworzenia modeli ekonomicznych w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Analitycznych w Departamencie Analiz i Strategii – poz. 1904

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

ZATRUDNIENIE PRZEWIDZIANE JEST NA CZAS TRWANIA PROJEKTU UNIJNEGO (2016-2019) „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 521.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul.Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

pełna treść oferty TUTAJ


Wymagane dokumenty

j.w.