Umowa o pracę - Główny specjalista ds. analiz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Departamencie Analiz i Strategii
Ministerstwo Zdrowia, Departament Analiz i Strategii Długa 5, Warszawa, Polska 14 kwietnia 2017

Departament Analiz i Strategii analizuje działania strategiczne w zakresie kompetencji ministra zdrowia, w szczególności dotyczące optymalizacji środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Bierze aktywny udział w rozwijaniu działalności informacyjnej niezbędnej do bieżących działań zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z ochroną zdrowia. Tworzy i obsługuje narzędzia analityczne umożliwiające ocenę kluczowych procesów, w tym skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej w różnych perspektywach czasowych. Przygotowuje istotne z punktu widzenia strategicznego oraz zgodności z działalnością Unii Europejskiej mapy potrzeb zdrowotnych, które są istotnym narzędziem strategicznym, opartym na dokładnej analizie dostępnych danych oraz wiedzy ekspertów.

Umowa o pracę - Główny specjalista ds. analiz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Departamencie Analiz i Strategii

TUTAJ

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja (merytoryczna i administracyjna) zadania polegającego na opracowaniu badania podmiotów świadczących usługi w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: POZ),
 • wykonywanie badań (tzw. research) i analiz w zakresie POZ (analizy czynników istotnych dla systemu, zachorowalności, chorobowości, świadczeń opieki zdrowotnej),
 • analizy międzynarodowych wytycznych i dobrych praktyk w zakresie systemu podstawowej opieki zdrowotnej,
 • określanie zakresu informacji oraz danych służących opracowaniu i modyfikacji narzędzi analitycznych,
 • projektowanie procesu tworzenia narzędzi analitycznych w zakresie POZ.

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Departament Analiz i Strategii mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ulicy Długiej 5; nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze ekonomii, modelowania ekonomicznego lub analiz statystycznych w publicznym lub prywatnym sektorze ochrony zdrowia, lub w badaniach naukowych związanych z sektorem ochrony zdrowia,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • umiejętność pracy z dużymi bazami danych i hurtowniami danych,
 • znajomość programów do analizy statystycznej i modelowania (SAS, R),
 • znajomość statystyki i ekonometrii,
 • znajomość SQL,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe:

 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ekonomii, modelowania ekonomicznego lub analiz statystycznych w publicznym lub prywatnym sektorze ochrony zdrowia, lub w badaniach naukowych związanych z sektorem ochrony zdrowia,
 • doświadczenie w pracy związanej z analizą danych z zakresu funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej,
 • umiejętność tworzenia bibliotek dynamicznych rozwiązujących czasochłonne problemy numeryczne w językach niskiego poziomu (C, C++),
 • znajomość teorii ekonomii z zakresu ochrony zdrowia,
 • znajomość systemu finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, w szczególności POZ.

Oferujemy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 26.04.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, 

Biuro Kadr,

Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista ds. analiz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Departamencie Analiz i Strategii – poz.  1843”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty  z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

ZATRUDNIENIE PRZEWIDZIANE JEST NA CZAS TRWANIA PROJEKTU UNIJNEGO „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY  O SŁUŻBIE CYWILNEJ.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Departamencie Analiz i Strategii (22) 86 01 105,
 • w Biurze Kadr (22) 63 49 276.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.


Wymagane dokumenty

j.w.