Umowa o pracę - ds obsługi Zarządu
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Szamocka, Warszawa, Polska 20 lipca 2018

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstał 24 października 1934 roku na mocy rozporządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Od 80 lat ZUS jest najważniejszą instytucją polskiego systemu ubezpieczeń społecznych

Umowa o pracę - ds obsługi Zarządu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy – przygotowywanie materiałów, sprawozdań, zestawień na potrzeby Członka Zarządu

 • opracowywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby Członka Zarządu
 • monitorowanie realizacji zadań zlecanych przez Członka Zarządu
 • prowadzenie kalendarza Członka Zarządu oraz organizacja spotkań Członka Zarządu
 • organizacja podróży służbowych Członka Zarządu
 • udział i sporządzanie notatek ze spotkań, w których uczestniczy Członek Zarządu
 • koordynowanie obiegu informacji i korespondencji pomiędzy Członkiem Zarządu a komórkami organizacyjnymi Centrali Zakładu
 • wsparcie w realizacji projektów nadzorowanych przez Członka Zarządu

Wymagania

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego Stanowisko ds. obsługi Zarządu Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:

 • wykształcenie średnie (w trakcie studiów) lub wyższe
 • minimum 1 rok stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego

Pożądane:

 • minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą organizacyjną organów kolegialnych
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z obsługą organizacyjno-asystencką
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1

Wymagania dodatkowe – umiejętność sporządzania notatek ze spotkań

 • umiejętność przygotowywania prezentacji multimedialnych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
 • terminowość i rzetelność
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
 • działanie procesowe/nastawienie na proces
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • asertywność
 • opanowanie
 • odporność na stres
 • umiejętność współpracy

Oferujemy

 

 • pracę na ciekawym stanowisku pracy
 • realne perspektywy rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • program profesjonalnych szkoleń
 • pracę w zgranym i zmotywowanym zespole

Wymagane dokumenty – CV
– list motywacyjny
– odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana klauzula”)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie: świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych (w tym zaświadczenia z uczelni potwierdzającego, że kandydat jest studentem – w przypadku braku wykształcenia wyższego)
– kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy Termin, do którego należy składać dokumenty 2 sierpnia 2018 r. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce składania dokumentów Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Dodatkowe informacje – proces rekrutacji będzie obejmował sprawdzenie umiejętności w zakresie opracowania i przygotowania formalnego pisma oraz rozmowę kwalifikacyjną

 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • złożonych dokumentów nie zwracamy
 • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
 • do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Wymagana klauzula Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek „OFERTA PRACY”.
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, inne