Umowa zlecenie - Doktorant-stypendysta (2 miejsca)
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Kajetany, Polska 19 kwietnia 2017

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest wiodącym w Polsce instytutem badawczym (kategoria A+) oraz wysoko wyspecjalizowanym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania.

Umowa zlecenie - Doktorant-stypendysta (2 miejsca)

Doktorant będzie realizował zadania badawcze projektu SONATA BIS nr 2016/22/E/NZ5/00470 pt. “Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego”.

Doktorant będzie zobowiązany do:

 •  wnikliwej analizy literatury
 • przeprowadzenia sekwencjonowania nowej generacji (NGS) z zastosowaniem panelu wielogenowego
 • przeprowadzania badań funkcjonalnych na modelu danio pręgowanego i w liniach komórkowych

Do zadań stypendysty będzie należała ponadto:

 • analiza danych eksperymentalnych
 • prezentacja wyników
 • przygotowanie pracy doktorskiej

Wymagania

 • wykształcenie wyższe w zakresie biologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych.
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej (genetyka i biologia molekularna), dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach na zwierzętach
 • wysoka motywacja do pracy naukowej udokumentowana dotychczasową aktywnością naukową (publikacje, udział w konferencjach, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa, udział w wymianie naukowej z innymi instytucjami itp.),
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • umiejętność prezentowania wyników badań
 • sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy

Typ konkursu:

SONATA BIS – NZ

Termin składania ofert: 30 kwietnia 2017

Forma składania ofert: poczta elektroniczna – sonatabis-doktorant@ifps.org.pl

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 3 000 zł miesięcznie

Okres wypłacania stypendium: 48 miesięcy

Planowana data rozpoczęcia: czerwiec 2017 r.

Dodatkowe informacje:

Kandydatów prosimy o przesłanie:

 • listu motywacyjnego
 • życiorysu naukowego z wykazem publikacji i innych osiągnieć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • kopii dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu magistra
 • co najmniej jednej opinii opiekuna naukowego oraz danych kontaktowych przynajmniej dwóch pracowników naukowych mogących wystawić referencje
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.”

 


Wymagane dokumenty

CV