Umowa o pracę - Doktorant ds. projektu naukowego
Narodowy Instytut Leków Chełmska 30/34, Warszawa, Polska 15 marca 2021

Narodowy Instytut Leków jest instytutem badawczym. Instytut prowadzi rozległą i różnorodną działalność na rzecz ochrony zdrowia w Polsce, podstawowym zadaniem jest prowadzenie prac naukowo-badawczych, rozwojowych, kontrolnych i edukacyjno-usługowych z zakresu oceny produktów leczniczych i wyrobów medycznych, bezpieczeństwa ich stosowania i skuteczności leczniczej, dostosowania do potrzeb ochrony zdrowia ludności i zwierząt oraz rozwoju nauki, badań związanych z wprowadzaniem do lecznictwa nowych produktów leczniczych, badań nad nowymi narkotykami syntetycznymi, a także różnorodnych działań na rzecz zwalczania zakażeń wywoływanych przez niebezpieczne drobnoustroje poprzez zastosowanie wyników prowadzonych badań w celu identyfikacji, zwalczania i profilaktyki wybranych zagrożeń biologicznych.  Działalność Instytutu ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje takie dziedziny nauki jak farmacja, farmakologia, chemia, biochemia, biofizyka, mikrobiologia, biologia molekularna, epidemiologia, serologia, wakcynologia. Wiele realizowanych projektów ma charakter nowatorski w skali kraju i Europy, między innymi w zakresie badań leków, biologii komórki, mikrobiologii molekularnej, lekooporności drobnoustrojów, skuteczności programów nadzoru nad zakażeniami, efektywności szczepień ochronnych oraz leków przeciwbakteryjnych, a także badania nad nowymi narkotykami syntetycznymi.  Na prace Instytutu składają się badania naukowe, działania o charakterze kontroli państwowej, programy wdrożeniowe oraz działalność referencyjna, konsultacyjna i edukacyjna dla personelu placówek ochrony zdrowia, instytutów naukowych i wyższych uczelni.

Umowa o pracę - Doktorant ds. projektu naukowego

 • Chciał(a)byś brać udział w projektach naukowo-badawczych mających na celu opracowanie nowych strategii i postaci produktów leczniczych przyczyniających się do walki z pasożytami.
 • Rozwijać swoje kompetencje i  umiejętności w zakresie biotechnologii, badań nad immunologią zwierząt, a także parazytologii oraz połączyć pracę w projekcie badawczym z przygotowaniem własnej pracy doktorskiej.

Wymagania

 • Uzyskanie rekombinowanego antygenu w bakteriach, jego izolacji i oczyszczeniu;
 • Przygotowanie antygenów z komórek bakterii do szczepień;
 • Udział w eksperymentach na zwierzętach i analizie odporności;
 • Gromadzenie i analiza danych oraz udział w przygotowaniu publikacji;
 • Udział w konferencjach oraz szkoleniach związanych z wykonywaną pracą;
 • Realizacja programu kształcenia obowiązującego w Szkole Doktorskiej, oraz przygotowanie pracy doktorskiej w zakresie tematyki niniejszego projektu.

 

Tematyka badawcza projektu:

 

 • Celem projektu jest określenie czynników zależnych od płci, determinujących odpowiedź immunologiczną zwierząt na antygen wytwarzany w roślinach i podawany na drodze doustnej i/lub iniekcyjno-doustnej, na przykładzie chimerycznego antygenu HBcAg-proteaza cysteinowa, o funkcji potencjalnej szczepionki przeciwko motylicy wątrobowej – pasożytowi przewodu pokarmowego.
 • Część projektu realizowanego w Narodowym Instytucie Leków (Warszawa) i Instytucie Parazytologii Polskiej Akademii Nauk (Warszawa), obejmuje wytworzenie konstruktów genetycznych do uzyskania antygenu szczepionkowego w bakteryjnym i roślinnym układzie ekspresyjnym, uzyskanie antygenów w bakteriach oraz badanie czynników immunologicznych po podaniu antygenów zwierzętom doświadczalnym.

 

 

 


Oferujemy

 

 • Wykształcenie wyższe preferowane: biologia, biotechnologia lub pokrewne;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (min. Poziom B2);
 • Chęć wykonywania pracy naukowej;
 • Ciekawość poznawcza,
 • Umiejętność pracy w grupie, jak również zdolność do pracy samodzielnej;
 • Silna motywacja do pracy.

 

 


Wymagane dokumenty

CV