Inna forma zatrudnienia - Badacz na staż podoktorski oraz doktorant
Badacz na staż podoktorski oraz doktorant Warszawa, Polska 18 maja 2018

Pracownia Multi-omiki Chorób Człowieka
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk

Projekt „Multi-onko-mapa: Mapowanie funkcji wiodących onkogenów w chorobach nowotworowych
człowieka metodami multi-omiki” (dr Dawid Walerych)

Projekt: Głównym celem projektu jest systematyczne stworzenie transkryptomicznej i proteomicznej mapy programów molekularnych wiodących onkogenów – zmutowanego TP53, K-RAS i C-MYC w najgroźniejszych nowotworach człowieka i wykorzystanie jej do zaprojektowania eksperymentalnych metod terapeutycznych tych chorób z pomocą hodowli organoidowych raków trzustki, jelita grubego i płuca.

Główna hipoteza projektu zakłada, że programy wiodących onkogenów człowieka nakładają się w wielu punktach i różnych typach nowotworów, a zmapowanie tych programów na poziomie transkryptów i białek, określenie ich punktów przecięcia/rozbieżności, pozwoli znaleźć nowe cele terapeutyczne oraz nowe konteksty i kombinacje użycia znanych już leków, repozycjonowanych z terapii innych nowotworów czy chorób.

Inna forma zatrudnienia - Badacz na staż podoktorski oraz doktorant

Miejsce, czas i zasady zatrudnienia:

Praca w projekcie umożliwi wzięcie udziału w tworzeniu nowej, dynamicznej Pracowni Multi-omiki Chorób Człowieka w instytucie o profilu bio-medycznym (http://www.imdik.pan.pl/pl/), działającym w stymulującym środowisku kampusu Biocentrum Ochota w Warszawie (http://www.biocentrumochota.pan.pl/konsorcjum).

Zatrudnienie dla post-doca w projekcie jest planowane na 45 miesięcy, od września 2018.

Studia doktoranckie planowane są na 4 lata od października 2018. Pracownia nie wyklucza możliwości dalszego zatrudnienia i zdobywania dodatkowych
funduszy. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, odbywa się we współpracy z instytucjami zagranicznymi oraz polskimi, możliwa będzie nauka i rozwijanie umiejętności elastycznego, otwartego podejścia badawczego.

Wymagania

Wymagania dla badacza na staż podoktorski (planowane wynagrodzenie 7000 PLN brutto miesięcznie):

 • Obroniony do września 2018 doktorat w dziedzinie biologii molekularnej, biochemii czy w pokrewnej dziedzinie nauk
  przyrodniczych, uzyskany nie wcześniej niż we wrześniu 2011 roku (okres może być przedłużony o urlop
  macierzyński/ojcowski/rehabilitację, a dla kobiet po 18 miesięcy na każde urodzone bądź przysposobione dziecko)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym praktyka w pisaniu publikacji naukowych i prezentowaniu danych
  naukowych w języku angielskim
 • Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (manipulacja DNA, qPCR, praca z RNA, western blot itp.) oraz
  podstaw hodowli komórkowych in vitro. Znajomość tkankowych hodowli pierwotnych/3D/organoidowych będzie
  dodatkowym atutem
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość spektrometrii mas (identyfikacja białek/metabolitów) lub/i podstaw
  bioinformatyki
 • Możliwość pełnoetatowej pracy w Warszawie przez 4 kolejne lata
  Wymagania dla doktoranta/ki (podstawa stypendium – 4000 PLN miesięcznie):
 • Tytuł magistra biologii, biotechnologii, nauk medycznych czy w pokrewnej dziedzinie nauk przyrodniczych uzyskany do
  30 września 2018 (ew. wymagane zaświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej)
 • Dobra znajomość języka angielskiego. Praktyka w pisaniu publikacji naukowych i prezentowaniu danych naukowych w
  języku angielskim będzie dodatkowym atutem
 • Praktyka w podstawowych technikach biologii molekularnej (np. manipulacja DNA, PCR, praca z RNA, western blot)
 • Praktyka w hodowlach komórkowych in vitro oraz znajomość podstaw bioinformatyki będą dodatkowymi atutami

Oferujemy

Jak aplikować:

Proszę wysłać CV w jęz. angielskim, wraz z listą publikacji i danymi kontaktowymi opiekuna pracy magisterskiej
oraz (jeśli dotyczy) doktoratu i późniejszych pracodawców w nauce, pocztą elektroniczną do dr Dawida Walerycha:

dwalerych@imdik.pan.pl.

List motywacyjny nie jest potrzebny, można krótko uzasadnić swoją aplikacje w treści e-maila. Data zakończenia naboru 3 czerwca 2018.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim (możliwa przez Skype) w dniach 5-15 czerwca 2018.

Dla kandydata na doktorat odbędzie się dodatkowo egzamin instytutowy w dniu 21 czerwca 2018 (więcej informacji: http://www.imdik.pan.pl/pl/studia-doktoranckie/rekrutacja).