Umowa o pracę - Asystentka/Asystent Dyrektora
Instytut Geodezji i Kartografii Modzelewskiego 27, Zygmunta Modzelewskiego, Warszawa, Polska 6 kwietnia 2021

Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii oraz dyscyplin pokrewnych na potrzeby nauki, praktyki geodezyjnej i kartograficznej dla celów administracji rządowej i samorządowej, bezpieczeństwa państwa, a także na potrzeby jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego.

Istotną częścią działalności Instytutu jest też prowadzenie badań i prac aplikacyjnych w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, jak również nad zastosowaniem teledetekcji lotniczej i satelitarnej w rolnictwie, ochronie środowiska, gospodarce przestrzennej i statystyce publicznej. W realizacji prac badawczych i rozwojowych Instytut współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi.
Instytut wspiera proces implementacji infrastruktury informacji przestrzennej poprzez realizacje prac badawczych I rozwojowych w tym zakresie. Prace te są prowadzone zgodnie z Dyrektywą INSPIRE i krajowymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do tej strefy cyfryzacji państwa.

Umowa o pracę - Asystentka/Asystent Dyrektora

Działając w imieniu Instytutu Geodezji i Kartografii niniejszym ogłaszam nabór kandydatów na stanowisko asystentki / asystenta dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Wymagania

Wymagania stawiane kandydatom:

1. Posiadanie wykształcenia wyższego.
2. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
3. Znajomość obsługi pakietu MS Office.
4. Znajomość obsługi urządzeń biurowych.
5. Doświadczenie na podobnym stanowisku.
6. Wysokie umiejętności organizacyjne i interpersonalne.
7. Wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja.

Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać:
1. CV i list motywacyjny.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość język angielskiego.

Miejsce składania dokumentów:
1. Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, sekretariat Instytutu lub na adres sekretariat@igik.edu.pl

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 30 kwietnia 2021 r.


Oferujemy

Umowa o Pracę


Wymagane dokumenty

CV i list motywacyjny.