Umowa o pracę - Adiunkt
Instytut Geodezji i Kartografii Jacka Kaczmarskiego 27, Warszawa, Polska 6 marca 2018

Instytut Geodezji i Kartografii został utworzony w 1945 r. Siedziba Instytutu mieści się w Warszawie, na Mokotowie, przy ulicy J. Kaczmarskiego 27 (dawna Modzelewskiego). Instytut posiada Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne Borowa Góra zlokalizowane w Jadwisinie nad Zalewem Zegrzyńskim. Instytut posiada osobowość prawną; działa na podstawie przepisów o instytutach badawczych Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii oraz dyscyplin pokrewnych na potrzeby nauki, praktyki geodezyjnej i kartograficznej dla celów administracji rządowej i samorządowej, bezpieczeństwa państwa, a także na potrzeby jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego. Istotną częścią działalności Instytutu jest też prowadzenie badań i prac aplikacyjnych w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, jak również nad zastosowaniem teledetekcji lotniczej i satelitarnej w rolnictwie, ochronie środowiska, gospodarce przestrzennej i statystyce publicznej. W realizacji prac badawczych i rozwojowych Instytut współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi. Instytut wspiera proces implementacji infrastruktury informacji przestrzennej poprzez realizacje prac badawczych I rozwojowych w tym zakresie. Prace te są prowadzone zgodnie z Dyrektywą INSPIRE i krajowymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do tej strefy cyfryzacji państwa.

Umowa o pracę - Adiunkt

Opis zadań:

Głównym celem naukowym projektu jest opracowanie modeli biomasy i wilgotności gleby ekosystemów bagiennych, które będą następnie wykorzystane do opracowania metody szacowania bilansu węgla. Opracowana metoda będzie wykorzystywała dane satelitarne pochodzące z najnowszych misji ESA Sentinel-1/2/3. Jako obszar badawczy wybrano Biebrzański Park Narodowy (BPN). Opracowana metoda zostanie sprawdzona na innym obszarze bagiennym znajdującym się w Parku Narodowym Wrota Warty.

Zakres zadań na stanowisku:

 • Udział w pomiarach i analiza przepływu strumieni węgla metodą komorową oraz metodą kowariancji wirów.
 • Opracowanie pod nadzorem Kierownika Projektu modeli statystycznych pomiędzy mierzonymi parametrami glebowo-roślinnymi i wyprowadzonymi z danych satelitarnych Sentinel-1/2/3 wskaźnikami.
 • Modelowanie pod nadzorem Kierownika Projektu wymiany węgla na podstawie wyprowadzonych z danych satelitarnych Sentinel-1/2/3 wskaźników.
 • Współudział w dwóch publikacjach z listy JCR.

Dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z kierownikiem projektu prof. dr. hab. Katarzyną Dąbrowską-Zielińską, (katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl).

 

Typ konkursu NCN: OPUS 12
Termin składania ofert: 31 marca 2018, 00:00
Forma składania ofert: e-mail

Wymagania

 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o środowisku lub dziedzin pokrewnych.
 • Wiedza z zakresu wymiany strumieni węgla pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą.
 • Znajomość praktyczna metody kowariancji wirów.
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami analizy statystycznej.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania postawionych zadań naukowych.
 • Umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy

Oferujemy:

 • Umowę o pracę (pełny etat) na okres trwania projektu NCN OPUS 12 (30 miesięcy), stanowisko adiunkta, wynagrodzenie 6000 PLN/miesiąc brutto.

Dodatkowe informacje:

 • Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń: do 31 marca 2018
  na adres: katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 27. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

  Spośród osób spełniających kryteria przedstawione w ogłoszeniu najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę z komisją rekrutacyjną. Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych osób.

  Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Instytutu Geodezji i Kartografii.


Wymagane dokumenty

CV wraz z wykazem publikacji i osiągnięć naukowych; list motywacyjny; kopię dyplomu potwierdzającą uzyskanie stopnia doktora; oświadczenie kandydata, że nie jest finansowany z innych projektów Narodowego Centrum Nauki; oświadczenie, że Instytut Geodezji i Kartografii, będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.