Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie NCN SONATA-BIS9

Wymagania:

– stopień doktora z chemii, biologii, biotechnologii lub pokrewnej (do 7 lat przed podpisaniem umowy);

– dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej;

– znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację i pisanie artykułów naukowych;

– silna motywacja do pracy naukowej i przyswajania nowej wiedzy oraz umiejętności technicznych;

– dobre zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w międzynarodowym zespole naukowym.

Mile widziane doświadczenie w zakresie:

– przyłączania różnych związków do biomolekuł;

– metod analitycznych (np. dializa, HPLC);

– hodowli i badań komórkowych (np. oznaczanie toksyczności związków, praca z cytometrem przepływowym, praca z mikroskopem fluorescencyjnym lub konfokalnym);

– pracy z otwartymi źródłami promieniotwórczymi.

Opis zadań:

– udział w pracach badawczych w ramach projektu NCN SONATA-BIS9 „Biokoniugaty znakowane radionuklidami emitującymi cząstki alfa i beta jako potencjalne radiofarmaceutyki w celowanej terapii radionuklidowej” – streszczenie projektu dostępne na stronie NCN: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-06-17/streszczenia/452011-pl.pdf

– udział w przyłączaniu ligandów chelatujących (np. DOTA, DTPA, DFO itd.) do biomolekuł i znakowanie radioaktywnymi izotopami, np. Ac-225, Th-227, I-131, Y-90 itd.

– prowadzenie badań komórkowych in vitro, w tym: immunoreaktywność, testy powinowactwa i swoistości wiązania z receptorem na komórkach nowotworowych, badania cytotoksyczności (np. proliferacja komórek, test klonogenny, pęknięcia podwójnej nici DNA), hodowla komórek 3D itd.;

– opieka nad prowadzonymi pracami doktorskimi i magisterskimi;

– pisanie raportów, publikacji i doniesień konferencyjnych.

Oferujemy:

– umowę o pracę na okres 24 miesięcy: 10000 PLN/miesiąc (z obciążeniami pracownika i pracodawcy);

– możliwość zakwaterowania w akademiku asystenckim Instytutu (ok. 300 PLN/miesiąc);

– interdyscyplinarna współpraca z jednostkami krajowymi i zagranicznymi,

– praca na nowoczesnej aparaturze badawczej.

Wymagane dokumenty:

– CV przedstawiające osiągnięcia i doświadczenie naukowe kandydata/ki;

– list motywacyjny;

– listy referencyjne (min. 2);

– odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o jego uzyskaniu;

– podpisane oświadczenie o treści:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie (ul. Dorodna 16, Warszawa) w celu realizacji procesu rekrutacji”.

„Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym ICHTJ dotyczącym przetwarzania danych osobowych”.

Dokumenty proszę przesłać na adres e-mail: m.pruszynski@ichtj.waw.pl z podaniem w tytule maila: „Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie nr 2019/34/E/ST4/00080”.