Kolejna edycja Studiów Podyplomowych „Projektowanie geotechniczne”

Zapraszamy serdecznie absolwentów kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska do zapoznania się z informacjami dotyczacymi kolejnej edycji Studiów Podyplomowych pt.: „Projektowanie geotechniczne” organizowanych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Tytuł studiów:             Projektowanie geotechniczne

Organizator:    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Geoinżynierii

  1. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz, tel. kom. 504 273 398

Sekretarz studiów: mgr inż. Ilona Wielomska, tel. 22 59 35 202

Siedziba studiów: Budynek 33, pokój 36

e-mail: kg@sggw.pl

www: http://kg.sggw.pl/stud9/studia.htm

Charakterystyka studiów:
Studia podyplomowe adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

Studia trwać będą 2 semestry z przerwą międzysemestralną. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych oraz obliczeń numerycznych i seminariów dyplomowych. Łącznie planowane są 182 godziny zajęć, które zostaną zrealizowane w ramach 13 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Uczestnicy po zaliczeniu testów na zakończenie semestrów oraz złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Przewiduje się utworzenie dwóch grup ćwiczeniowych:

Grupa G1 – badania laboratoryjne i terenowe, dobór parametrów i obliczenia geotechniczne

Grupa G2 – projektowanie geotechniczne w budownictwie drogowym i kolejowym.

 

Planowany czas trwania zajęć:

1 semestr 14.10.2017 – 04.02.2018 (7 zjazdów): 14-15.10.2017; 28-29.10.2017;

18-19.11.2017; 02-03.12.2017; 16-17.12.2017; 20-21.01.2018; 03-04.02.2018.

2 semestr 03.04.2018 – 03.06.2018 (6 zjazdów): 03-04.03.2018; 17-18.03.2018;

07-08.04.2018; 21-22.04.2018; 12-13.05.2018; 02-03.06.2018.

Egzamin dyplomowy 16-17.06.2018, zakończenie studiów 30.06.2018.

Termin naboru – do 30.09.2017 r. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Nabór na studia podyplomowe prowadzony jest do wyczerpania limitu miejsc.

Limit miejsc: 45
Opłata: 2 500 zł za  semestr, 5 000 zł za studia.

Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu SGGW „IKAR”