Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Stowarzyszenie Serce i Umysł

O nas

Stowarzyszenie Serce i Umysł z siedzibą w Toruniu, ul. Św. Faustyny 7 zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców w dniu 06.02.2008 r. przez Sąd Okręgowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000298384. Stowarzyszenie zostało ustanowione w celach:
1. inicjowania i wspierania działań służących zapobieganiu negatywnym zjawiskom wywołanym zagrożeniami współczesnej cywilizacji, a zwłaszcza wykluczeniu społecznemu, uzależnieniom i patologiom społecznym;
2. aktywnego przeciwdziałania bezrobociu i promocji przedsiębiorczości;
3. wspierania edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz kształcenia ustawicznego osób dorosłych;
4. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej oraz wspierania działań na rzecz wzajemnego poznania, zrozumienia, pojednania, a także uświadamiania konieczności współdziałania ludzi różnych ras, narodowości, kultur, religii i światopoglądów;
5. promowania demokracji, praw człowieka oraz upowszechniania właściwego stosunku do każdej istoty ludzkiej, wyrażającego się poprzez okazywanie jej należnego szacunku, tolerancji, otwartości, solidarności, a także chęci niesienia pomocy i wsparcia;
6. inicjowania oraz wspierania działań służących wszechstronnemu rozwojowi artystycznemu i naukowemu szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, wykazujących w swej twórczości rzeczywistą pasję oraz wrażliwość i otwartość na problemy istoty ludzkiej i jej środowiska

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www:
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

87-100 Toruń, Św. Faustyny 7