Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jobs Plus

O nas

Jesteśmy agencją doradztwa personalnego, świad­czymy usługi rekru­ta­cji i selek­cji, orga­ni­zu­jemy cen­tra AC i DC, a także wspie­ramy pra­co­daw­ców ela­stycz­nymi for­mami zatrud­nie­nia. Kan­dy­da­tom słu­żymy wie­dzą i doświad­cze­niem, wspie­ra­jąc ich w poszu­ki­wa­niu cie­ka­wych wyzwań i inte­re­su­ją­cych miejsc pracy. Uczest­ni­czymy w pro­jek­tach orga­ni­zo­wa­nych z insty­tu­cjami biz­ne­so­wymi, uczel­niami i mediami.

Posiadamy BIURA W WARSZAWIE I KRAKOWIE.
Nale­żymy do STOWARZYSZENIA AGENCJI ZATRUDNIENIA oraz Pol­skiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji.
Jeste­śmy FIRMĄ PRZYJAZNĄ KLIENTOWI.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://www.jobsplus.pl
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

30-070 Kraków, Piastowska 44