Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jobs Plus

O nas

Firma Jobs Plus jest obecna na rynku pracy od 2005 – przez ten czas zbu­do­wa­li­śmy profesjo­nalny i doświad­czony zespół. Mamy kra­kow­skie korze­nie, ale pracu­jemy dla Klientów z całej Pol­ski i Europy.

Świadczymy usługi rekrutacji i selekcji oraz pracy tymczasowej, a także wspie­ramy pracodaw­ców elastycznymi formami zatrudnienia (leasing pra­cow­ni­czy, out­so­ur­cing) . Kan­dy­da­tom słu­żymy wie­dzą i doświad­cze­niem, wspie­ra­jąc ich w poszu­ki­wa­niu cie­ka­wych wyzwań i inte­re­su­ją­cych miejsc pracy. Uczest­ni­czymy w pro­jek­tach orga­ni­zo­wa­nych z insty­tu­cjami biz­ne­so­wymi, uczel­niami i mediami.

Dzia­łamy przej­rzy­ście i zgod­nie z pra­wem – jeste­śmy wpi­sani do Kra­jo­wego Reje­stru Pod­mio­tów Zatrudnienia.
Posia­damy biura w War­sza­wie i w Krakowie.
Nale­żymy do Sto­wa­rzy­sze­nia Agen­cji Zatrud­nie­nia, Mało­pol­skiego Związku Pra­co­daw­ców oraz Pol­skiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji.
Jeste­śmy Firmą Przy­ja­zną Klientowi.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża: Administracja biurowa 
Strona www: http://www.jobsplus.pl
Liczba pracowników: 10-99

Jak do nas trafić

30-070 Kraków, Piastowska 44