Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Agencja Oceny Technologii Medycznych i taryfikacji

O nas

Jesteśmy państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Agencja pełni funkcje opiniodawczo-doradcze dla Ministerstwa Zdrowia.

Zadania AOTMiT to m. in.:

  1. Opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej;
  2. Przygotowywanie analiz weryfikacyjnych Agencji w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
  3. Wydawanie opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych ministrów i jednostek samorządu terytorialnego;
  4. Wydawanie rekomendacji Prezesa w zakresie:
  • Zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania;
  • Niezasadności zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego;
  • Usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych;
  • Zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego;
  • Objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
  • Niezasadności objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.

 

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża: Agencje badawcze
Strona www: http://www.aotm.gov.pl
Liczba pracowników: 100-999

Jak do nas trafić

00-032 Warszawa, Przeskok 2