Umowa o pracę - młodszy specjalista, specjalista, starszy specjalista
CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA Spokojna 13A, Warszawa, Polska 7 grudnia 2017

Obecnie, CPPC realizuje w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami innych programów powierzonych jej do realizacji, w tym:

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa – I, II, i III oś priorytetowa.
 • Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” – w zakresie VII osi priorytetowej „Społeczeństwo  informacyjne – budowa elektronicznej administracji” oraz VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” – Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ‘ostatniej mili’ ” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” – Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na lata 2007-2017 – w zakresie Priorytetu nr 1 „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform”, Priorytetu nr 2 „Infrastruktura i środowisko”, Priorytetu nr 5.2 „Alokacje specjalne – projekty zaproponowane przez stronę szwajcarską” oraz Funduszu na Przygotowanie Projektów (Instytucja Pośrednicząca)
Umowa o pracę - młodszy specjalista, specjalista, starszy specjalista

 • weryfikacja wniosków o płatność, potwierdzanie kwalifikowalności wydatków oraz ewidencja wniosków w ramach realizowanych projektów,
 • monitorowanie procesu realizacji projektów, stała współpraca z beneficjentem i udzielanie wsparcia merytorycznego mającego na celu prawidłową
  i terminową realizację projektów,
 • monitorowanie i analizowanie ryzyka realizacji projektów w oparciu o wskaźniki oraz w zakresie postępu rzeczowego i finansowego,
 • przygotowywanie danych sprawozdawczych, sporządzanie i aktualizacja procedur według właściwości Wydziału,
 • wprowadzanie i pozyskiwanie danych z KSI SIMIK/CST SL2014 w ramach przyznanych uprawnień,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z naborem wniosków o dofinansowanie,
 • przygotowanie i zawieranie aneksów do umów o dofinansowanie projektów.

Wymagania

Wymagane niezbędne kwalifikacje:

 • wykształcenie – wyższe
 • staż pracy:
 1. Młodszy Specjalista – minimum 12 miesięcy doświadczenia,
 2. Specjalista – minimum 12 miesięcy doświadczenia zawodowego (w tym 9 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy związanej z realizacją projektów finansowanych z funduszy europejskich),
 3. Starszy Specjalista – minimum 24 miesięcy doświadczenia zawodowego (w tym 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy związanej z realizacją projektów finansowanych z funduszy europejskich).

  Wymagane umiejętności:

 • doświadczenie w przygotowywaniu i zawieraniu aneksów do umów o dofinansowanie projektów
 • znajomość zasad dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach POPC (w szczególności I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”)
 • doświadczenie związane z realizacją projektów inwestycyjnych,znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych, regulacji krajowych oraz wspólnotowych w zakresie wdrażania projektów finansowanych ze środków UE;

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość zagadnień z zakresu budowy, eksploatacji i utrzymania sieci szerokopasmowej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy w zespole
 • dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • komunikatywność
 • inicjatywa
 • samodzielność

Oferujemy

 • umowę o pracę

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn.zm.)”;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne kwalifikacje
  i doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

 

Termin składania dokumentów:

11 grudnia 2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 1. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

z dopiskiem: „oferta pracy 60/2017/DPS” Krzysztof Jurek – do rąk własnych

lub drogą elektroniczną na adres: krzysztof.jurek@cppc.gov.pl

Inne informacje:

 • w ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail;
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę;
 • po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia;
 • metody/techniki, które stosowane będą podczas naboru:
 • weryfikacja formalna ofert (do następnego etapu zaproszeni zostaną wybrani kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne),
 • sprawdzian wiedzy/umiejętności (fakultatywnie),
 • rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowo);
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą – data stempla pocztowego);
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 315 22 71.

 


Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty: – życiorys i list motywacyjny; – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn.zm.)”; – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; – kopie świadectw pracy; – kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.